Вверх

Опубликовано: 12 октября 2016 • Категория: Рассказы

Малла-Насруттин ивкIун ур хъарайн ххуржинттугу дирчуну най. ХьхьичIмур ххуржин кIуну, щяв диявай диркIун дур, махъмур дачIра кIий дарцIуну.

Малла-Насруттиннухь цIувххуну бур:
«Ми ссал ххуржинттуркьай, Малла-Насруттин, хьхьичIмур муксса кIусса, махъмурмуксса куклусса?» - куну.

Малла-Насруттиннул учайва тIар:
«ХьхьичIмунивун халкьуннал аьйрду дичайссар. Ми чIярусса дунутIийри ва ваксса кIусса. Махъмунивун ттуйрасса аьйрду дичайссар. Мунивун дичинсса аьйрду ттуй дакъатIи, укун куклуну кIий дарцIуну дур»,- куну.

Опубликовано: 12 октября 2016 • Категория: Рассказы

Ца хьхьуну Малла-Насруттиннул къатлувун цуркинт бувххун бур.

Малла-Насруттин, шанашимишан дуллай, гайннал ци байрив ххал буллай ивкIун ур.

Мунал къатлуву вари чинсса дацинсса цичIар къадиркIун дур. Думур, дакъамур ларсун, гай бувккун бавчукун, цала шанугу мукьах бивщуну, Малла-Насруттингу миннал хъирив увккун ур.

Цаппара кIичIиртту бивтукун, миннан хIисав хьуну ур архIал шанугу лавсун ца инсан цала хъирив най. Миннал цIувххуну бур:

-Ина цура? Чун най ура? – куну.

Малла-Насруттиннулувкуну бур:

-На зу духлахисса кьайлул заллура. Чун най ура? Зуния на цамур къатлувун изан ан ччай буру. Мунихлунуттулашанущал нагу най ура.

Цуркинт, цивппа кIул къахьун нигьа бувсун, ду-думургу щяв дирчуну, ливхъун лавгун бур. Му иширай махIаттал хьусса Малла-Насруттиннун кIюрххилнин гикку хьхьу рутан багьну бур.

Опубликовано: 04 апреля 2016 • Категория: Рассказы

Абачара ХIусаннаев лакрал буккултран кIулссар хъун миннансса ва оьрчIансса шеърирдал ва хавардал тамансса жужирдайхчIин. Утти ита бакьлакьисса «Бадрижат» тIисса повестьрал цалчинмур бутIа бищуссар 1967 шиналсса альманах «Дусшиврул» цалчинмур номерданий, «БакIрачIан бувкIмур» тIисса цIагу дирзун. Щала ита бакьин хIадур буллалисса чIумал авторнал даххана дунни повестьрал геройтурал цIарду. «Бадрижат» бишлащиссар чан-кьанну кутIа бувну.

ЖучIара Мюахъиял щар уксса гъелисса шяравалу душиву къакIулли: лахъсса ххяллалун ляркIуну дур, баргъбуккай чулуха ва баргълагавал чулуха марчвагу къабищай: зунттал байщай. Ухссавнил чулухгу бураннал ва дякъил хьхьичIух бару хьуну зунттул хъачI дур.

Мюахъ уксса къатри дан чартту гъансса кIанугу жучIава цамур бу ххай акъара. Чарил усттарталгу Мюахъ чансса къабикIайва. КIайннавугу яла бюхъу бума Аьйнилав ия.

Гъарал ларчIукун, дяшаравухсса кIичIиравух ялавай мугьали буккайва. Ппаллавун, чIаркIурдавун щин къаххяххан, къатрал гьанурду личин къабан, халкь чIатIращал цала-цала чIирттах тий-ший бацIайва.

Читать далее...

Опубликовано: 31 мая 2016 • Категория: Рассказы

Барзулав личIину гьарзасса хъу-лухччинул заллу акъая.

АцIра шинавува ятинну ливчIун, кIанан ккакъавксса бакъая. ОьрчIнийва, чагурт чIумал, цимилгу ттуккул пилисирттай, ккашала шанай, хьхьурду дирчуну дия. Цимилгу арандалий бугъраву, зунттуй гъараву, марххалттаниву яхI бувну бия. Цимигу ганал шяравучу, цимигу ганал чIунархIал оьрчI, ххуллул гьалмахчу жагь цIал дирну, жагь баргь лавчIуну, жагь ци бунугу хьуну, ливтIуну бия. Барзулавма, хъахъимачIагу хьуну, нуцIул чарийн увккун, савсуну ия.

Барзулавл цимигу даву архIалла дачин дайва, архIалла къурталгу дайва: Барзулавхъул архIалва хIугу хIуй, цугу цулуй, хъугу къуру дуллай бикIайва. Вайннал цала кулпатгу хъунмасса бия, кумагчийгу чан къашайва, Бюхъайма бюхъу-бюхъумур буллангу икIайва.

РукIлилу ниц, кьаллуй оьл, лухччиний ххулу, къурув хъу дунугу, Барзулавл кулпат миннул щаллу къабайва. Мунийн бувну ганал канища къяцIа-кьютIилу чан къашайва. Га ия къалайчигу, муххал усттаргу.

Аллагьнал магъула дичиннин ялугьларча, ккашил ивчIайссар. ХIарачатранни барачат бикIайсса, — тIун икIайва га чIявуну.

Барзулавл гьунар яла-яла чал бурхIай бия.

Читать далее...

Мудрость дня

Все победы...

07.05.2019 • Мудрые мысли

"Все победы в жизни начинаются с победы над собой!" Конфуций ... Читать далее

Мы ♥ Ислам