Вверх

Ца хьхьуну Малла-Насруттиннул къатлувун цуркинт бувххун бур.

Малла-Насруттин, шанашимишан дуллай, гайннал ци байрив ххал буллай ивкIун ур.

Мунал къатлуву вари чинсса дацинсса цичIар къадиркIун дур. Думур, дакъамур ларсун, гай бувккун бавчукун, цала шанугу мукьах бивщуну, Малла-Насруттингу миннал хъирив увккун ур.

Цаппара кIичIиртту бивтукун, миннан хIисав хьуну ур архIал шанугу лавсун ца инсан цала хъирив най. Миннал цIувххуну бур:

-Ина цура? Чун най ура? – куну.

Малла-Насруттиннулувкуну бур:

-На зу духлахисса кьайлул заллура. Чун най ура? Зуния на цамур къатлувун изан ан ччай буру. Мунихлунуттулашанущал нагу най ура.

Цуркинт, цивппа кIул къахьун нигьа бувсун, ду-думургу щяв дирчуну, ливхъун лавгун бур. Му иширай махIаттал хьусса Малла-Насруттиннун кIюрххилнин гикку хьхьу рутан багьну бур.

Мудрость дня

Храбрость...

20.09.2019 • Мудрые мысли

Храбрость - это до конца осознаная ответственность.П.А.Павленко ... Читать далее

Мы ♥ Ислам