Вверх

Опубликовано: 26 августа 2015 • Категория: Сказки

Бивк1ун бур, къабивк1ун бур, къабивк1унгу ци банссия, ца ажари ва ца ккурккимай бивк1ун бур. Вай хъинсса дустал бивк1ун бур. Цал вайннул дянив багьну бур бяс нaxlycca ва т1ааьнсса дукра на дайссар т1ий. Ккурккимайлул куну бур:

— Ажарий, гьунтти ахттайнсса дукан жуннин бухьхьу, дукра т1ааьнсса дурив ххал дан!

— Буч1анна, — куну бур ажарттул.

Гьунттихавай ахттайнссаннун ккурккимайлул накь дурну дур. Мий нaxlycca ва аьгъусса хьуншиврул цурдагу к1унк1урдувун дурххун тамансса х1ал бувну бур.

Шархьсса накьгу тийннай дирхьуну, ккурккимай х1адур шавривун, ссаламращал ажари ялун бувххун бур.

Читать далее...

Мудрость дня

Человеческая жизнь

02.12.2021 • Мудрые мысли

«Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно». Рюноскэ Акутагава ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые