Вверх

Друзья! В этот прекрасный месяц, когда нужно совершать больше благого, больше поминать Всевышнего, восхвалять нашего любимого пророка Мух1аммада (с.а.в.), представляем вашему вниманию прекрасный мавлид на лакском языке "Мух1амадлул Кьиям". Данный мавлид мы нашли среди материалов Ассалам, опубликованных в 2000 г., а записан мавлид по воспоминаниям Аскандара из Кули.

 

- Мух1аммадлул Кьиям-

Марх1аба, я Марх1аба, Марх1абан.

Марх1абан жаттул Х1усайни Марх1абан.

Я Х1абиби, я Мух1аммад вийнни даиман ссалам. Яла агьлу-авладийран, асх1абтурайн хьуннав ссалам. Бургъи-зурул, чанна ц1урттал нур вияту ларсъссари.

Щалва кавну куллу махлукь вил найзрал ябуври.

Баргъгу ина я Мух1аммад, барзгу вил лажин дури,

Бургъи-зурул лаххиягу вил ххира халат дури.

Халкьунналяр ххира Саид, к1ива кьиблалул имам,

Махт1пар кьинилул таржуман, х1асратирттал цик1ури,

Вил лажиннарах урувгма, арши бума шайссари,

Вищал сувх1атшиву дурма, мужтах1идну изайссар,

Ттаннул жижара вихь бури, ттуруллул ххют вий дурди,

Хьхьилул, ххялцул кумаг буври,

Канихь ч1уч1рал гъалгъа буври,

Аьт1ий хьхьич1ун мурхьру бувкри,

Вил хьхьич1 миннул сужда буври.

Урган къабац1ай гьинтта, ч1арав бувк1ун бавц1ури,

Бунагьругу мукьав лавхъун х1исаврайн оьвку ч1умал,

Жул мурад щаллу бува Марх1аба, я Марх1аба.

Жул ххира Расулуллагь, Марх1аба,

Марх1абан, жаддал Х1усайни, Марх1абан,

Нурал кавнайнни Марх1абан,

Марх1абан, Рах1матуллагь, Марх1абан,

Марх1абан, Я Мусттакьин, Я Муртаза

Я Аллагьу, Я Аллагь, Я Аллагьу, Я Аллагь.

Я Аллагьу, Я Аллагь, игьтирлана, я Аллагь,

Утти, ххирасса Аллагь, жу вийн кура бавссару,

Кьамул бува т1ий аьт1ий, вил къапулий ливкссару,

Цимиягу бат1улсса, аьзизсса заэв увксса,

Вил гьарта къапулия рязину к1ура бавссар,

Ч1явури бунагькартал гъапулну оьрму лавгсса,

Вил къапулийн бивукун гъунран хьуну ххуй хьусса,

Жуй ц1ими биша Аллагь, аьмаллу кьамул бува,

Кьиямасса кьинилул къумашиву гьарта да,

Марц1сса тавба дуллуну, тавпикьгу даин дува,

Х1уснул х1ат1иматрайну жул ахиргу хайр дува,

Марх1аба, Я Марх1аба, Марх1аба, Я Мух1аммад (Саллаллагьу алейгьи ва саллам).

Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые