Вверх

- Кисловрайсса  Аьлиллун -


БикIийча вай ххару лахъи бакъасса,

Ттул вихь барчаллагьну дакIнийхтунусса

Инава ккакканнин ттун вия бавссар,

Дустурал вияту цимилгу куссар.


Хъунмасса шагьрулий, аьрасатнаву,

Лакрал кулпатраву хъамалу хьура:

Ниттил, буттал, оьрчIал багьу-бизулий,

Къатлул узданшиврий махIаттал хьура.


Хьулул нуз тIитIайхту, тIайланма чIирай

Гъумучиял шагьру суратрай бия.

«Ча увкра, лаккуйнмай ци хаварду бур?»

МарцIсса лакку мазрай ттухьхьун суаллу.


ЧIивимур къатлуву, чIира бувгьуну,

Луттирду бивхьуну бия саргъунну

Лакрал чичултраннив цанмасса кIантту

ЛичIиссава бия, чIюлусса бия.


Лаккуй хъанахъисса дахханашиву

Тайннан кIулну дия ттуярда хъинну.

«Илчи» кказитру ва «ЦIубарз» журналлу

Мудан ишла буллай бия канилу.


Ниттийн «бавай» чайва хIурматрай оьрчIал

Буттайн «мяммай» чайва, иттав бурувгун.

Тайннал кулпатран ливксса барачат,

Ттун чIалачIиссаксса, лакку маз бия.


Ккулув, Хъусрахь ххивав дустурал дянив,

Гъумук, урив ххивав гьалмахтуращал,

Мандолина бишлай, ппу макьан дуцлай,

Лакку мазрай оьрчIру балай тIутIийни.


ЧIавхьулттих пахъ багьсса, щалва шагьругу

Лакрал макьандалух вичIилий бия.

ЧIал чIумал пишлищал бувхсса

ЧIаххулгу ЧIаххувчунаяту пахрулий бия.


Цаппара ххал хьувкун халкь зунттаясса,

Циваннив лакку маз сан къабувайсса,

ДакIнийн багьай кулпат чил шагьрулийсса,

Шаппа лакку мазрай гъалгъа тIутIисса.


Хъинну цIа машгьурсса дурккучу икIу,

Давриву сийлийсса зузала икIу,

Ниттил маз къакIулнайн лаккучу учин,

Ттуй ччинал аьй дара, ттуща къабюхъай.


Интнил кIюрх укунма, тяхъасса бикIу,

Гъинтнил кьини кунма, ххаллилсса бикIу,

Лакку маз къакIулсса хъамитайпалул

Ххуйшивугу щалла чIалан къадикIай.


Зунттай, ардай, архсса къундалул чуллай

Хъунисса шагьрурдай, мюрщисса щархъай

Буттахъал чувшиву, яхIгу, намусгу –

Лакку маз ябара, чув бухьурчангу.


Уквасса махъругу, мюршсса тIуллугу

ГьантIиссар чIумущал гьавалул ларсун,

Так маз личIантIиссар ябуллалинан,

ТIайлабацIу буллай оьрмулул дусну.


Мудрость дня

От земли до звезд

21.01.2023 • Мудрые мысли

От земли до звезд не существует простого пути Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам

Мы в Telegram

Самые читаемые