Вверх

Буттал к1антту ххирар чай,
Бюхттулссар зунттурдив чай,
Неъмат чув бухьурчангу,
Хьхьурдай аман Лаккуй чай.

Лух1исса ттурлу дуккай,
Барзунтал бак1айх дишай,
Ц1упар чай, къув-аьс учай,
Ссавру ххадуклай дачай.

Бувт1уну т1ух1пан бачай,
Мик1ирал чявхъа бичай,
Гьаризад дярххун дачай,
Рат1айх аьтатртту бачай.

Чан-чанну т1ий пахъ дагьай,
К1яласса ттурлу дуккай,
Няк1сса ссав ч1алан дик1ай,
Ссурулккурта аьлтту шай.

Яла гъели баргъ буккай,
Гьаризад тяхъа дуккай.


Автор: Ибрагим-халил Курбаналиев

Мудрость дня

... Не нуждается во времени

24.02.2020 • Мудрые мысли

"Тот, у кого вечер заканчивается делом всей жизни, не нуждается во времени".Сенека ... Читать далее

Мы ♥ Ислам